Cebuano

Fr. Carmelo O. Diola, SSL
Timailhan ang pagsul-ob og toga sa paghuman og tungha. Lainlain ang bulok niini ug may kalo nga daw sa cowboy nga nabali ang pagsul-ob. Adunay daw may tingkuytingkoy nga higot nga ibalhin sa pikas parte kon madawat na ang diploma. Ang toga sapot og timailhan sa mga lungsuranon sa Roma. Usahay ang didayandayanan nga toga gamiton usab sa mga madaugong dakudako sa mga sundalong Romanhon samtang magpasunding kini. And mag-toga diay gawasnon ug madaugon. Sa kasamtangan ang toga simbolo gihapon sa kagawasan ug gahum. Ang makatapos sa pagtungha adunay nakab-ot nga kagawasan. Ang maghuhukom u gang mohatag og diploma mag-toga usab. Timailhan kini sa ilang katungod og gahum. Adunay pinulungang Binisaya nga daw gikan sa toga. Togahan ang tawo sa Dios. Hatagan siya og tahas o gahum aron matuman ang tahas. Ang gatugatoga, nanlimbasog sa pagkab-ot sa butang o kahimtang nga lisod kab-uton o dili angay kaniya. Sa paglili ni Pedro ug sa suod nga higala ni Jesus didto sa iyang lubnganan, ang ilang napanid-an mao ra ang panapton nga lino nga wala mahitipon sa panapton nga maoy giputos sa ulo ni Jesus. Ang higala ni Jesus “misulod.. ug nakakita siya ug mituo.” Dili taphaw ang iyang pagsud-ong; naaninaw niya ang kamatuoran. Nakita niya nga ang lubnganan walay sulod gawas sa mga panapton nga nagpabilin sa ilang kaugalingong luna. Wala kini magkaguliyang ni magkalandrakas. Naaninaw niya nga milusot si Jesus diha sa mga panapton! Dili na mapugngan sa kamatayon si Jesus. Bag-o ug madaugon na ang iyang kahimtang. Makaingon diay kita nga ang nahabiling panapton mao ang toga ni Jesus. Timailhan kini sa iyang pagkabanhaw, sa iyang kagawasan, ug sa iyang gahum. Lahi ang panapton nga nagputos lang gihapon kang Lazaro sa dihang gihatagan kini og kinabuhi ni Jesus. Dili gihapon diay hingpit ang kinabuhi ni Lazaro. Mamatay lang gihapon siya. Gitogahan usab ang mga sumusunod ni Jesus nga magpuyo og kinabuhi nga madaugon batok sa kangitngit. Sa Libro sa Gipadayag mabasa nga kadtong nagpabiling ligdong ug tim-os atubangan sa trono sa Dios. Mag-toga sab diay sila. Alaot ang mga gpatugatoga sa mga kahimtang nga dili angay larawon sa tawo. Ang kahakog nga walay pagpakabana sa uban lakip na niini. Tungod sa bunyag gitogahan ang mga Kristohanon sa pagbuntog sa ilang kahuyang ug pagbag-o sa ilang kasingkasing, banay, kasilinganan, lungsod, nasod, ug kalibutan.

^